Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności reguluje procedurę przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych i innych danych przez administratora serwisu (zwanego dalej Operatorem). Przekazując Operatorowi dane osobowe i inne dane za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik potwierdza zgodę na wykorzystanie wskazanych danych na zasadach określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z warunkami niniejszej Polityki Prywatności, jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z Serwisu. Bezwarunkowa akceptacja niniejszej Polityki Prywatności jest początkiem korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

1. WARUNKI

1.1. Witryna – witryna znajdująca się w Internecie pod adresem Wszelkie wyłączne prawa do Serwisu i jego poszczególnych elementów (w tym oprogramowania, projektu) należą w całości do Operatora. Przeniesienie praw wyłącznych na Użytkownika nie jest przedmiotem niniejszej Polityki Prywatności. 1.2. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu. 1.3. Ustawodawstwo - obecne ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej. 1.4. Dane osobowe - dane osobowe Użytkownika, które Użytkownik podaje o sobie samodzielnie podczas Rejestracji lub w trakcie korzystania z funkcjonalności Serwisu. 1.5. Dane - inne dane o Użytkowniku (nie ujęte w pojęciu Dane osobowe). 1.6. Rejestracja – wypełnienie przez Użytkownika Formularza Rejestracji znajdującego się w Serwisie poprzez podanie niezbędnych informacji oraz wybranie Loginu i hasła. 1.7. Formularz rejestracyjny – formularz znajdujący się w Serwisie, który Użytkownik musi wypełnić, aby zarejestrować się w Serwisie. 1.8. Usługa(y) – usługi świadczone przez Operatora na podstawie Umowy Licencyjnej.

2. ZBIERANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

2.1. Operator zbiera i przechowuje tylko te Dane Osobowe, które są niezbędne do świadczenia Usług przez Operatora i interakcji z Użytkownikiem. 2.2. Dane osobowe mogą być wykorzystywane do następujących celów: 2.2.1 świadczenie Usług na rzecz Użytkownika; 2.2.2 Identyfikacja Użytkownika; 2.2.3 interakcja z Użytkownikiem; 2.2.4 przesyłanie Użytkownikowi materiałów reklamowych, informacji i próśb; 2.2.5 prowadzenie badań statystycznych i innych; 2.2.6 przetwarzanie płatności Użytkownika; 2.2.7 monitorowanie działań Użytkownika w celu zapobiegania oszustwom, nielegalnym zakładom, praniu brudnych pieniędzy. 2.3. Operator przetwarza również następujące dane: 2.3.1 nazwisko, imię i nazwisko patronimiczne; 2.3.2 adres e-mail; 2.3.3 numer telefonu komórkowego. 2.4. Użytkownikowi zabrania się podawania w Serwisie danych osobowych osób trzecich.

3. PROCEDURA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I INNYCH

3.1. Operator zobowiązuje się do wykorzystywania Danych Osobowych zgodnie z Ustawą o danych osobowych nr 552 z dnia 20 czerwca 2017 r. oraz dokumentami wewnętrznymi Operatora. 3.2. W odniesieniu do Danych Osobowych i innych Danych Użytkownika zachowana jest ich poufność, z wyjątkiem przypadków, gdy określone dane są publicznie dostępne. 3.3. Operator ma prawo do zachowania kopii archiwalnej Danych Osobowych i Danych, także po usunięciu konta Użytkownika. Operator ma prawo do przechowywania Danych Osobowych i Danych na serwerach poza terytorium Federacji Rosyjskiej. 3.4. Operator ma prawo przekazywać Dane Osobowe oraz Dane Użytkownika bez zgody Użytkownika następującym osobom: 3.4.1 organy państwowe, w tym organy śledcze i śledcze oraz organy samorządu lokalnego na ich umotywowany wniosek; 3.4.2 partnerom Operatora; 3.4.3 w innych przypadkach wyraźnie przewidzianych w obowiązującym prawie polskim. 3.5. Operator ma prawo do przekazywania Danych Osobowych oraz Danych podmiotom trzecim, które nie zostały określone w pkt. 3.4. niniejszej Polityki Prywatności, w następujących przypadkach: 3.5.1 Użytkownik wyraził zgodę na takie działania; 3.5.2 przeniesienie jest konieczne w ramach korzystania przez Użytkownika z Serwisu lub świadczenia Usług na rzecz Użytkownika; 3.5.3 przeniesienie następuje w ramach sprzedaży lub innego przeniesienia przedsiębiorstwa (w całości lub w części), przy czym wszelkie zobowiązania do przestrzegania warunków niniejszej Polityki przechodzą na nabywcę. 3.6. Operator dokonuje zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych i Danych.

4. ZMIANA DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany (aktualizacji, uzupełnienia) Danych Osobowych za pośrednictwem Konta Osobistego lub poprzez przesłanie pisemnego wniosku do Operatora. 4.2. Użytkownik ma prawo w każdej chwili usunąć Dane Osobowe. 4.3. Użytkownik gwarantuje, że wszystkie Dane Osobowe są aktualne i nie należą do osób trzecich.

5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Operator zapewnia odpowiednią ochronę Danych Osobowych i innych zgodnie z Przepisami oraz podejmuje niezbędne i wystarczające środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony Danych Osobowych. 5.2. Zastosowane środki ochrony pozwalają m.in. zabezpieczyć Dane Osobowe przed nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem, zniszczeniem, zmianą, zablokowaniem, kopiowaniem

Trampki

Nasi trenerzy fitness i jogi

Starszy trener fitness

Julia Nowak

Trener fitness

Maja Kowalski

Trener fitness

Oliwia Wójcik

Trener jogi i odchudzania

Nikola Wiśniewski

0 Stali klienci
0 Praktykuję od ponad 1 roku
0 Osiągnęli dobry wynik
0 Przyszedł z polecenia

Świadectwo

Udane historie